२३ औं परिषदमा आ.ब.०७३/०७४ को लागी प्रस्ताबित कर दस्तुरको दररेट

श्री गाउँ विकास समितिको कार्यालय
खुदुनावारी, झापा

राजश्व परामर्श समिति बैठक निर्णयबाट सिफारिस भई गाउं स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा
समिति बैठकबाट २३ औं परिषदमा आ.ब.०७३/०७४ को लागी प्रस्ताबित कर दस्तुरको दररेट

(क)   घर जग्गा कर (१.१.१)

क्र.स. घरधुरी बिबरण दर रेट रु.(०७२/०७३) दर रेट रु.०७३/०७४)प्रस्तावित
१. फुस्को छानो टाटी बेरा १ तले २०/– २०/
२. फुस्को छानो टाटी बेरा २ तले ३५/– ३५/
३. सेन्टर बेरा टीनको छानो १ तले ५०/– ५०/
४. काठको बेरा टीनको छाना १ तले ५०/– ५०/
५. सेन्टर बेरा टिनको छाना २ तले ७०/– ७०/
६. काठको बेरा टिनको छाना २ तले ७०/– ७०/
७. अर्ध पक्की टीनको छाना १ तले ७०/– ७०/
८. अर्ध पक्की टीनको छाना २ तले १२५/– १२५/
९. पक्की घर १ तले १५०/– १५०/
१०. पक्की घर २ तले २००/– २००/
११. पक्की घर ३ तले ३००/– ३००/–

(ख)  मालपोत भूमी कर(१.१.२)

क्र.स. जग्गाको किसीम दर रेट रु.(०७२/०७३) दर रेट रु.०७३/०७४)प्रस्तावित
१. अब, दोयम, सिम, प्रति कठा १५/- १५/-
२. न्यूनतम १५/- १५/-
३. पैसालाई हटाउने १ पैसाभए पनी रु.१/- १ पैसाभए पनी रु.१/-
ऐलानी प्रती जग्गा प्रति कठा

(ग)  हाट बजार पसल कर (१.१.३)

क्र.स. बिबरण दर रेट रु.(०७२/०७३) दर रेट रु.(०७३/०७४) प्रस्तावित
१. पशु बिक्री (सय कडा) २/- २/-
२. साप्ताहिक बजार पसल कर (प्रकृती अनुसार बजार समितिले निणर्य सहित  सारांश खुलाउने)  १०/- देखि. ३०/- सम्म  ५/-  देखि. ३०/- सम्म

(घ)  बहाल बिटौरी कर (१.१.६)

क्र.स.           बिबरण दर रेट रु.(०७२/०७३) दर रेट रु.०७३/०७४प्रस्तावित
१. गा. बि. स. प्रांगणको अर्धपक्की कोठा उपयोग गर्ने लाई प्रति महिना १,८००/- ,०००/-
२. गा. बि. स. अगाडी घुम्ती प्रयोग गर्ने लाई प्रति घुम्ती प्रति महिना ३००/- ३००/-
३. सिर्जना दाहालको टहरालाई  प्रति महिना १,२००/- ,२००/-
४. सिकन्दर शाह (अशोक) को टहरालाई प्रति महिना १,८००/- ,८००/-
५. क्याराम्बोड भएको लक्ष्मी राई मगरको भिटालाई प्रति महिना ६००/- ६००/-
६. आइतबारे बजार कच्ची, पक्की प्रति भिट्टा बार्षिक (ठेकेदार मार्फत रु. २५०/- मात्र ठेक्का भित्र २५०/-
७. आइतबारे बजार पक्की टहरा प्रति भिट्टा(सब्जी र गोष) बार्षिक (कार्यालयमा) २,०००/- ,५००/-
८. आइतबारे बजार पक्की टहरा प्रति भिट्टा ( अन्य) बार्षिक (कार्यालयमा) २,०००/- ,५००/-
९. आईतबारे बजार कच्ची प्रती भिट्टा बार्षिक (कार्यालय)(१०+१०) को ब्यावसायको प्रकृती अनुसार ५०० ६००

(ङ)  व्यावसायीक वार्षिक कर (१.१.८)

क्र.संं विवरण दर रेट रु.०७२/०७३) दर रेट रु.०७३/०७४)प्रस्तावित
१. काठ मिल २,५००/- ,०००/-
२. कुटानी पिसानी मिल ठूला १,०००/- ,०००/-
३. कुटानी पिसानी मिल साना ७५०/- ७५०/-
४. कपडा पसल ठूलो १,०००/- ,०००/-
५. कपडा पसल सानो ५००/- ५००/-
६. किराना पसल ठूलो १,०००/- ,०००/-
७. किराना पसल सानो ५००/- ५००/-
८. पान पसल ५००/- ५००/-
९. मनियारी पसल ठूलो १,०००/- ,०००/-
१०. मनियारी पसल सानो ५००/- ५००/-
११. मनियारी पसल घुम्तीमा ५००/- ५००/-
१२. कपाल काट्ने हजाम शैलुन ५००/- ५००/-
१३. ब्यूटी पार्लर १,०००/- ,०००/-
१४. भाँडा बर्तन ठुलो १,०००/- ,०००/-
१५. भाँडा बर्तन सानो ५००/- ५००/-
१६. कपडा सिलाउने टेलर्स सानो,ठुलो (२ भन्दा माथि) ५००/- ५००/-र १,००० /-
१७. धान काटा, लगायत अन्य १,०००/- ,०००/-
१८. जुत्ता चपल ठुलो १,०००/- ,०००/-
१९. जुत्ता चपल सानो ५००/- ५००/-
२०. हार्डवेयर ठुलो १,०००/- ,०००/-
२१ निमार्ण ब्यावसायी, कम्पनी २,०००/- ,०००/-
२२. साईकल मर्मत सानो ५००/- ५००/-
२३. पुल, स्नोकर १,००० /- ,००० /-
२४. क्रसर उद्योग ५,०००/- ,५०००/-
२५. चिया नास्ता होटल सानो ,ठुलो ५००/- ५००/-,००० /-
२६. दर्ता वाला मदिरा थोक १,०००/- ,०००/-
२७. दर्ता वाला मदिरा होटल ठुलो १,०००/- ,०००/-
२८. दर्ता वाला मदीरा होटल सानो ५००/- ५००/-
२९. फोटोकपी, लेमीनेसन, कम्पुटर इन्सिच्यूट,साईबर १,०००/- ,०००/-
३०. स्टेशनरी पसल ठुलो १,०००/- ,०००/-
३१. स्टेशनरी पसल सानो ५००/- ५००/-
३२. सुन चाँदी पसल ठुलो २,०००/- ,०००/-
३३. सुन चाँदी पसल सानो १,०००/- ,०००/-
३४. छपाई , प्रेस पसल ठुलो १,०००/- ,०००/-
३५. छपाई , प्रेस पसल सानो ५००/- ५००/-
३६. मासु  पसल(खसी,सुगुर,रागा) १,०००/- ,०००/-
३७. सागसब्जी, पसल ५००/- ५००/-
३८. मेशनरी, पार्ट, पुर्जा, इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रोनिस पसल १,०००/- ,०००/-
३९. इलेक्टीकल र इलेक्ट्रोनिस मर्मत सेन्टर १,०००/- ,०००/-
४०. फोटो स्टुडियो ५००/- ५००/-
४१. फर्निचर उद्योग २,०००/- ,०००/-
४२. ग्रील उद्योग २,०००/- ,०००/-
४३. मोटर साइकल ग्यारेज,पसल १,०००/- ,०००/-
४४. औषधी पसल १,०००/- ,०००/-
४५. साना घरेलु उद्योग दालमोट, थूक्पा फेक्ट्री १,०००/- ,०००/-
४६. निजी तथा आवसिय स्कूलहरु कम्पनी दर्ता

(क) प्रा.बि तह

(ख) नि.मा.बि.तह

(ग) मा.बि.तह

(घ) उच्च मा.बि.तह

(ङ) कम्पनी दर्ता सिफारीस दस्तुर

१,५००/-

२,५००/-

३,५००/-

५,०००/-

१,०००/-

,०००/-

,५००/-

,०००/-

,५००/-

,०००/-

४७. हरेक मालसामन प्लाष्टिक, भाडाकुडा, खेलौना पसल ५००/- ५००/-
४८. रेडिमेड कपडा पसल १,०००/- ,०००/-
४९. सिसा,र्फिर्नचरका निमार्ण सामग्री पसल सोरुम १,०००/- ,०००/-
५०. मोवायलका सामग्री र रिर्चाज बेच्ने पसल १,०००/- ,०००/-
५१. सुपारी  ब्यावसायी १,०००/- ,०००/-
५२. नर्सरी ब्यावसायी १,०००/- ,०००/-
५३. एग्रो भेटस १,०००/- ,०००/-
५४. फलफूल पसल ५००/- ५००/-
५५. माछा बिक्री पसल ७५०/- ७५०/-
५६. कुखुरा मासु पसल ७५०/- ७५०/-
५७. टयाक्टर, बस, ट्रक ब्यावसायि,जे.सि.भी. १,०००/-       १,५००/-
५८. टेक्सी,भेन ब्यावसायि ७५०/- ,०००/-
५९. ट्रेडि¨ तालिम केन्द्रहरु १,०००/- ,०००/-
६०. सामान उत्पादन प्याकेजी¨,सप्लार्यस १,०००/- ,०००/-
६१. बंगुर, कुखुरा, पशु पालन ७५०/- ७५०/-
६२. मनी ट्रान्सफर १,०००/- ,०००/-
६३. केरा, कुचो, अदुवा आदी ब्यापारको बार्षिक ७५०/- ७५०/-
६४. सिटी अटे  इ रिक्सा ३००/- ३००/-
६५. ग्यारेज टयाक्टर, अन्य १,०००/- ,०००/-
६६ यि माथीका शिर्षकमा नपरेका छुटफुट रहेका अन्य ब्यावसायको हकमा स्थानिय निकायको ऐन नियमको परीधि भित्र रही  गा.बि.स.बाट प्रमाणीत गरि सो बिबरण मा उल्लेख भए अनुसार गर्ने ।
६७  आ.ब.समाप्त भएको १ महिना(श्रावण मसान्त)भित्र नबिकरण गर्न आएमा लाग्ने दस्तुरको ५ प्रतिशत छुट गरिने छ । नबिकरण बापत २०५ (प्रतिसत) माथि उल्लेखित रकम नै बार्षिक कर(नबिकरण)  अशुली लाग्ने बिलम्ब शुल्क १० प्रतिशत लाग्ने
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s