बिभिन्न कर शुल्क ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७१÷०२÷.३०
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संसोधन), आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को परिच्छेद–६ बमोजिम यस गा.बि.स.को तपशिलमा उल्लेख भएको न्यूनतम अंकमा नघटाई आ.ब.०७१÷०७२ बर्ष १ का लागी देहायका कर शुल्क असुली गर्न देहायको शर्त बन्देजमा रहि ठेक्का लिन चाहने इच्छुक फर्म वा ब्यक्तिले देहाय मिति र समय भित्र गा.बि.स. बाट बोलपत्र फारम खरिद गरी देहायको मिति र समय भित्र रितपुर्वकको गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र गा.बि.स. कार्यालयमा पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो १५ दिने प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बिस्तृत जानकारीको लागी यस कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सम्र्पक गर्न सकिने छ ।

क्र.स. ठेक्काको नाम न्यूनतम अंक रु. फारम दस्तुर रु. फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति फारम दाखिला गर्ने अन्तिम मिति बोलपत्र खोल्ने मिति
स्थानीय सेवा शुल्क ६,६०,०००।–

(छ लाख साठी हजार)

५००।– २०७१।३।१३ कार्यालय समयमा२०७०।३।१४ दिनको २ः०० बजे

 

२०७०।३।.१४ दिनको ३ः००बजे

 

१) ठेक्का लिन चाहनेले तपशिलमा उल्लेखित मिति र समय भित्र तोकिएको दस्तुर(पछी फिर्ता नहुने गरी) गा.बि.स.को कार्यालय खुदुनाबारीबाट बोल पत्र फारम खरिद गर्न सकिने छ ।
२) बोलपत्र फारम दर्ता बापत रु.१०।– निबेदन दस्तुर लाग्ने छ र नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलीपी पेश गर्नु पर्ने छ । बोलपत्र फारममा कबोल गरको रकम अंक र अक्षेरीमा स्पष्ट लेखेको हुनुपर्नेछ ।
३) गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र सूचनाको तोकीएको मिति समयमा कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्ने छ ।
४) धरौटी बापत आफुले कबोल गरेको अंकको नेपाली नागरीकता भए पा“च प्रतिशत,बिदेशी नागरीक भए दश प्रतिशत यस गा.बि.स.को रा.बा.बैंक भद्रपुरको खाता न.२२१०३०३००३०२४ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर बोलपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने छ । बोलपत्र स्वीकृत भएपछि ठेक्का संझौता गर्नु पुर्ब कबोल अंकको पा“च प्रतिशतका हिसाबले हुन आउने थप धरौटी यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
५) बोलपत्र दर्ता भएको दिन स्थानिय सेवा शुल्क हकमा ३ः०० बजे बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनीधीको रोहवरमा यस कार्यालयमा खोलीने छ । बोलपत्र खोल्दा बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा पनी बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
६) माथि उल्लेखित ठेक्काको आफुले कबोल गरेको रकम अग्रिम जम्मा गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिने छ । उल्लेखित शर्त बाहेक अन्य शर्तहरु प्रचलित ऐन नियम बमोजिम नै हुने छ । साथै बोलपत्रमा बा“की नियम उल्लेख छ ।
७) अन्य बिस्तृत जानकारीको लागी गा.बि.स.कार्यालयमा कार्यालय समय भित्र सम्र्पक राख्न सकिने छ ।
गणेश कुमार बुढाथोकी
गा.बि.स.सचिब

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s