सूचना सूचना सूचना

प्रस्तुत बिषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियामावली २०५६ को (अनुसूची–४ नियम ७० संग सम्बन्धित) दफा न.९ को ब्यावसाय कर बार्षिक रुपमा लिने अनुसार खुदुनाबारी गा.बि.स.क्षेत्रमा ब्यावसाय संचालन गरि यस गा.बि.स.कार्यालय खुदुनाबारीमा दर्ता नगरिएको भए दर्ता गर्नु हुन यो सुचना गरिएको ब्यवहोरा अनुरोध छ । साथै गत आ.ब.मा दर्ता गरि ब्यावसाय संचालनमा आईरहेको भए गा.बि.स.कार्यालयमा आई नबिकरण गर्नु हुन समेत यो सूचना गरिएको ब्यवहोरा अनुरोध छ । यदी बिबिध कारणले दर्ता गरिएको ब्यवसाय संचालनमा नआएको भए गा.बि.स.कार्यालयमा लिखीत निबेदन दिई दर्ता खारेज गर्नु हुन अनुरोध छ । संचालनमा रहेको ब्यावसाय नबिकरण तथा खारेज नगरे तपाईको नाममा ब्यावसायीक कर बक्यौता गा.बि.स.मा रहिरहने ब्यावहोरा साथ यो जानकारी गरिन्छ ।

नोटः– १) दर्ता र नबिकरण दस्तुर गाउँ परिषदले तोकिएको दर रेट अनुसार हुने छ ।
२) खारेज गर्नु पर्ने भएमा स्थलगत अनुगमनको आधारमा निम्न अनुसार बर्षको कर तिरी खारेज हुने छ ।

  • चार बर्ष सम्मको नबिकरण नभएको भए २ बर्षको मात्र कर तिर्नु पर्ने छ ।
  • पाँच बर्ष भन्दा माथिको नबिकरण नभएको भए ३ बर्षको मात्र कर तिर्नु पर्ने छ ।
  • (यो छुटको ब्यावस्था आ.ब.०६९÷०७० भरी मात्र लागु हुने छ ।)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s